Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

TALKY ONLINE (SEVDANUR USLU) ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

Konak Mahallesi, Yıldırım Caddesi Karadut Sokak Gençarslanlar Sitesi 1 No :12 adresinde mukim, Talky Yurtdışı Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (bundan sonra “TALKY” olarak anılacaktır) ile;

Online olarak eğitim verilen platformda, işbu Kayıt Sözleşmesinin sonunda adı ve soyadı bulunan Kursta öğrenim görmek isteyen öğrenci/velisi (Bundan sonra “öğrenci/velisi” olarak anılacaktır); TALKY tarafından öğrenci/veliye sunulan bu sözleşme konusu işlem ve hizmetlere aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda TALKY ile öğrenci/veli anlaşmışlardır.

Madde 2- Tanımlar

Dil Kursu: Öğrencinin öğrenim görmek istediği TALKY’ye bağlı eğitimleri.

Öğrenci: TALKY bünyesinde faaliyet gösteren dil kurslarında öğrenim görmek isteyen ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,

Veli: Dil kurslarında öğrenim görmek isteyen öğrencinin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,

ifade eder.

Madde 3- Genel Esaslar

Öğrencinin kaydolduğu program TALKY tarafından belirlenecek tarihler arasında uygulanacaktır. İlgili program başlamadan önce TALKY tarafından

öğrenciye program başlama tarihi duyurulacaktır. Öğrencinin kaydolduğu program içeriği, tamamen TALKY tarafından belirlenir. Öğrenci veya velisinin ilgili programın içeriğine müdahale hakkı yoktur.

Öğrencinin kaydolduğu programın uygulanması ile ilgili zaman çizelgesini, TALKY belirler. Öğrenci veya velisinin bu zaman çizelgesine itiraz hakkı yoktur. Öğrenci bu zaman çizelgesine uymak zorundadır.

Madde 4- Kayıt ile İlgili Esaslar

TALKY’ye öğrenci kaydı öğrenci/velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında TALKY ile öğrenci/veli arasında sözleşme yapılır.

18 yaşından küçüklerin sözleşmesini velilerinin imzalaması zorunludur. Velisinden izinsiz sözleşmeyi imzalayan 18 yaşından küçük öğrencilere ait tüm yasal ve mali sorumluluk kendileri ve yasal temsilcileri üzerindedir. Öğrenci kayıt sözleşmesi

öğrenci/veli tarafından fiziken veya online olarak sunulan site üzerinden imzalandığında öğrenci kaydı yapılmış olur.

Madde 5- Sözleşmenin Kabulü

Öğrencinin/Velinin TALKY tarafından sunulan ilgili eğitimlere katılabilmesi için ön kayıt formunu doldurulması ve Dil Kursu Kayıt Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve

taahhüt etmesi gereklidir. TALKY’nin internet sayfasındaki “Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum” kutusunun işaretlenmesi ve imzalanması ile sözleşme kabul edilmiş olur. İnternet üzerinden yapılan sözleşme kabulü, sözleşmenin ıslak imza ile imzalanması ile aynı hükümdedir.

Madde 6- Öğrencinin Yükümlülükleri ve Eğitim Sürecine İlişkin Genel Esaslar

Öğrencinin, başarılı olabilmesi için eğitim sürecindeki canlı derslerin %90’ına aktif katılımı ve eğitimci tarafından verilen ödevlerini yapması esastır.

Eğitim sürecinde gerçekleştirilecek derslerin süresi 50 dakikadır. Öğrenci, katılamadığı derslerin kaydını TALKY tarafından kendisine sunulan platformdan

izleyebilir, ancak dersin telafi edilmesini talep edemez. Öğrenciler, her ay TALKY tarafından gerçekleştirilecek olan sınava girmek ve geri bildirim formunu doldurmakla yükümlüdür.

Öğrenci, TALKY tarafından temin edilmiş olan her türlü yazılı ve görsel materyalleri kopyalamaz, yayınlayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Madde 7- Devam Durumu ile İlgili Esaslar

TALKY’de kayıtlı öğrencilerin ilgili programlara devam etmesi temel esastır.

TALKY’ye kayıtlı öğrencilerin devamsızlık yapması; öğrencinin/velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Öğrenci/ veli; öğrencinin kaydı silinmediği sürece, devam etsin veya etmesin kayıtlı olduğu programın ücretini ödemekle yükümlüdür.

Özel derslerde devamsızlık hakkı 2 dersle sınırlıdır. Sonrasında öğrenci derse katılmasa dahi ders yapıldı sayılır.

Her öğrenci, kayıt dondurma hakkına sahiptir. Ancak, bu haklarını en geç derslerin başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde kullanabilirler sonrasında bu haklarını kullanamazlar.

Öğrenciler, kayıt oldukları kur sayısına bakılmaksızın, kayıt dondurma hakkını yalnızca bir kez kullanma imkanına sahiptirler. Bu hakkın kullanılması, kayıt dondurma işleminin süresi ile ilgili olarak, üç ayı (bir akademik dönem) kapsayacak şekilde sınırlıdır.

Madde 8- Disiplin İle İlgili Esaslar

Dil kurslarının devamı süresince toplumca hoş karşılanmayan her türlü tutum ve

davranışlara yer verilmez. Öğrenci ders esnasında, diğer öğrencilere ve eğitimciye saygılı ve hoşgörülü olmakla mükelleftir. Ders ile ilgili problemlerin mevcudiyeti halinde, öğrenci ders dışında eğitimci ile iletişime geçmeli ve problemlerini bu şekilde çözme yoluna gitmelidir.

Eğitimci, dersin huzur ve sükununu bozan öğrenciyi dersten uzaklaştırma hakkına sahiptir. Bu tarz tutum ve davranışları TALKY yönetiminin ve eğitimcinin uyarılarına rağmen sürdürmeye devam eden öğrencinin kaydı herhangi bir ücret iadesi yapılmaksızın silinebilir.

Madde 9- Kayıt Silme ve Ücret İadesi

TALKY mali planlarını öğrenci kayıt sayısına göre yaptığından, kayıtlı öğrencilerin öğretim dönemi boyunca kayıtlarını sildirmemeleri temel esastır.

Öğretim dönemi içinde zorunlu bir sebeple kayıt sildirmek isteyen öğrenci için, öğrencinin/velisinin yazılı müracaatı gereklidir. Müracaat sonrası TALKY yetkilisi tarafından kayıt silme gerekçesi incelenerek kayıt silinir. Kaydı silinecek öğrencinin

dershaneye herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Borçlu öğrencinin borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir. Aşağıda yer alan hükümler saklıdır:

Eğitim ücretinin iadesi, kayıttan sonraki ilk 14 (on dört) gün içinde eğitimlerinin henüz başlamamış olması halinde tamamen yapılır.

Eğitimlerin başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar eğitim ücreti iadesi isteyen öğrencinin ödemesinden eğitim ücretinin %20 KDV’si, 1500TL hizmet bedeli (Alınan hizmet kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.), kredi kartı ile ödeme yapılması halinde banka tarafından komisyon kesilerek iade sağlanır.

Eğitimlerin başlangıç tarihine7(yedi) günden az kalmış olması halinde öğrenciye/velisine hiçbir ücret iadesi yapılmaz.

Birden çok eğitim programı (2 ve 3 kur) satın almış öğrencinin ilk kur programının başlamasından sonraki ara dönemdeki kayıt silme talepleri kabul edilmez; öğrenci derslere katılmasa dahi hiçbir ücret iadesi yapılmaz. Mucbir sebeplerden kaynaklanan durumlarda da yukarıda yazan şartlar geçerlidir.

Madde 10- Ücretlerin Ödenmemesi Durumunda Eğitime Devam Hali

Eğitimlerin başlangıç tarihine kadar ücret ödemelerini veya muaccel olan taksitlerini tamamlamayan öğrenciler derslere katılamaz.

Eğitim ücret taksitlerini düzenli olarak ödemeyen öğrenci, eğitimlere katılmaya başlamış olsa dahi sonraki derslere devam edemez.

Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye/öğrenciye 3 (üç) iş günü süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmamışsa; TALKY’nin sunduğu öğretim hizmetleri durdurulur ve yasal takibat yapılır.

Madde 11-Kişisel Verilerin Korunması

TALKY, öğrenciye ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca ders kayıtlarını saklayacak, kullanacak, ve 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde Öğrenci tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

TALKY işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde TALKY kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri TALKY tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Madde 12- Uyuşmazlığın Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında doğabilecek hür türlü uyuşmazlığa bakmakla

Bursa Mahkemeleri ve Bursa İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13- Tebligat Adresi

İşbu sözleşmede yazılı tarafların isim ve unvanları altında yer alan adresler tebligat adresidir. Tarafların bu adreslere yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olduğu kabul edilir.

Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim yükümünü gereğince yerine getirmeyen taraf öncelikle kabul eder.

4 (dört) sayfa ve 13 (on üç) maddeden oluşan iş bu sözleşme, ….. / ….. /… tarihinde

taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip okunarak imzalanmakla, karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

ÖĞRENCİNİN / VELİNİN

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adresi :

Telefon Numarası :

TALK’nin

Unvanı : Sevdanur Uslu (Talkyonline) Yetkilisi : Sevdanur Uslu

Adresi : Konak Mah. Yıldırım Cad. Karadut Sk. Gençarslanlar Sitesi 1 No :12 Nilüfer/Bursa

Telefon Numarası : 0505 211 58 35

TALKY YETKİLİSİ İMZA ÖĞRENCİ / VELİSİ İMZA

Our teachers

Deniz

Ilker

Evrim

Social Media

Instagram

Facebook

YouTube

Udemy

Talky Online @2023. All rights reserved.

Talky Online @2023. All rights reserved.

Our teachers

Deniz

Ilker

Evrim

Social Media

Instagram

Facebook

YouTube

Udemy

Talky Online @2023. All rights reserved.

Talky Online @2023. All rights reserved.